查看: 1505|回复: 1

全唐诗·卷2·李显·李治·李旦

[复制链接]
发表于 2013-3-29 00:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
李显     d, F$ P. x. b

2 o( R! d0 B) j$ W7 z九月九日幸临渭亭登高得秋字/ Q6 m: ^6 G% y7 B/ _3 J& X
+ w! |3 I" ^  v6 _8 b/ b! S
九日正乘秋,三杯兴已周。( l3 f/ r% i7 n) ^( C
泛桂迎尊满,吹花向酒浮。! J: t* D) X. d, G$ H
长房萸早熟,彭泽菊初收。
9 s/ ?7 c5 |+ o何藉龙沙上,方得恣淹留。
# v# Y- u' n. I' T# w
. N8 q( D. m7 M9 X. X& e* q4 }李治   
2 ?0 j: \; L3 v2 ]( s7 B
& F7 E6 _* @: B* S九月九日: u2 e; Y8 u" g" w. T: a) k4 v& Q. f
: ~9 k! I" T! }% D
端居临玉扆,初律启金商。
/ j* |5 i% m: d# R' L凤阙澄秋色,龙闱引夕凉。, K8 G8 u( E& I( F
野净山气敛,林疏风露长。
+ i; p  A9 O4 z! Y6 A& l0 P砌兰亏半影,岩桂发全香。
% {, X4 k  Q( x8 B满盖荷凋翠,圆花菊散黄。+ c& F: ^! n( c' G
挥鞭争电烈,飞羽乱星光。
' k8 W6 x, O" K+ }/ U* g6 j$ x* u4 ^) F柳空穿石碎,弦虚侧月张。/ C1 Z8 M: l* c. \* q0 s
怯猿啼落岫,惊雁断分行。# c+ M( K" j; l' e8 ^% u
斜轮低夕景,归旆拥通庄。
- T0 H3 C5 g* x, G$ F% Y1 h6 s0 I4 N. Y. i$ k% P1 _( ]" J& X
李治   + u% J+ e7 ~' k

, D3 w2 G, _9 v9 I( l! U9 l过温汤# w; c$ _! P+ y: R9 v- X+ I/ e

* g3 @5 e/ V& v$ h& L& ^3 H6 W9 H温渚停仙跸,丰郊驻晓旌。
3 Q( x. e% |- u" C" s: m1 l路曲回轮影,岩虚传漏声。
. w' W( x! N0 F暖溜惊湍驶,寒空碧雾轻。
0 f7 l5 r0 X: ?* x* S林黄疏叶下,野白曙霜明。
6 N7 `2 F! ~2 U! d) ~& `眺听良无已,烟霞断续生。
$ e4 _, K# x2 Y. u$ Y3 d9 D1 T4 }7 ]. I: `7 X$ Z) t3 p: ~+ E" T
李治  7 u# v4 c/ q  N4 d; z" R
3 J" h' P* x2 R# d0 M  C' f0 O
七夕宴悬圃二首$ z' @% h# _# @7 s% M9 Q( c( E+ Y1 B
1 Y, W; v3 K7 z& c) i
羽盖飞天汉,凤驾越层峦。- z2 O6 b! S- `1 a4 C6 I+ D4 }8 L8 [
俱叹三秋阻,共叙一宵欢。/ Y* F- t. ]' D$ Z8 A( q# Q  j
璜亏夜月落,靥碎晓星残。
4 @+ x9 R1 ]7 j/ |谁能重操杼,纤手濯清澜。3 k; a, A% @# Q$ ]
霓裳转云路,凤驾俨天潢。" H0 ?$ k' s  k7 b- p
亏星凋夜靥,残月落朝璜。$ N9 x- h; C+ q, ~2 G% c0 [
促欢今夕促,长离别后长。2 m/ ]3 U. A; o8 _
轻梭聊驻织,掩泪独悲伤。
6 \6 v9 L3 `& \+ p8 m- J1 i7 E: _" i( ?& I# H$ V' k( j
李显   
1 U( U' i# _, ?, e3 i
2 e7 ?+ O9 h4 y立春日游苑迎春
# s! R/ T" H" x: \- y4 o/ Z+ S1 K1 q! X* ^. ?
神皋福地三秦邑,玉台金阙九仙家。
7 O* m, c5 s! S/ y( ^7 V寒光犹恋甘泉树,淑景偏临建始花。" M  \. d+ [% z: V) _
彩蝶黄莺未歌舞,梅香柳色已矜夸。
/ y! z5 h2 t* Z! T) ?' m: V! @' l迎春正启流霞席,暂嘱曦轮勿遽斜。6 V5 u7 Y6 n2 U' |

8 S6 ?6 B: C+ i! L! V李治   
  f! @2 C( Y6 ?$ s4 S, v5 g! N: ]  F" e( T( h6 S$ l
谒大慈恩寺1 O" I! s3 m" }. j/ m8 m9 X

' I6 J1 g: G( n' ^+ o  }6 @: t日宫开万仞,月殿耸千寻。; O3 @6 i. X* m2 c5 Q
花盖飞团影,幡虹曳曲阴。
  J6 {& _9 z8 U( I% y绮霞遥笼帐,丛珠细网林。
+ X6 x( W9 y# V8 v7 P$ S$ a寥廓烟云表,超然物外心。
  N/ ?8 N5 S5 E7 {2 |/ i. T' ?. k/ D# F
李治   
/ i) d" I' E4 o" q! \9 Y. ~3 d
4 o0 d8 C2 E( ~! W; ?& [! P! a谒慈恩寺题奘法师房- g5 Z8 U0 ]* N0 u, e5 i& z

* J! I* J! I; l9 U7 D' p% D9 ]停轩观福殿,游目眺皇畿。
8 ]: j2 n  u+ E4 k9 j* q法轮含日转,花盖接云飞。0 O; |, A* ]* l( f. k7 C3 T
翠烟香绮阁,丹霞光宝衣。
% B$ u4 [. `8 p: @$ B) E幡虹遥合彩,定水迥分晖。7 f% B1 O# f/ _8 y3 j+ u
萧然登十地,自得会三归。
# ?5 L- Y' k3 _- o9 g& y, h+ r6 i' ]' }4 b5 L+ s9 |0 Y8 W
李显   2 k& E& `2 ^' K9 Y5 F

+ V' n2 v/ V, b" C6 |( a, s十月诞辰内殿宴群臣效柏梁体联句
# o7 I, D+ s8 p% k- g6 {' v. B6 H( G! c& M0 U( x7 w" N7 y
润色鸿业寄贤才, --李显
9 s7 c7 Y. m( e叨居右弼愧盐梅。--李峤 ! F% H+ n$ s! G$ x/ @' L; j
运筹帷幄荷时来, --宗楚客
2 V: \6 Y' T. E8 O$ m. B7 V职掌图籍滥蓬莱。--刘宪
  a9 z1 Y8 V+ {3 Q% J" S" w% C" Z. @( S两司谬忝谢钟裴, --崔湜
* x8 c# ]- f) I7 g" o6 }+ w礼乐铨管效涓埃。--郑愔
" ?  K/ F9 ]1 t, b陈师振旅清九垓, --赵彦昭
3 L  S9 G9 i7 ?4 v* S, n- v* g欣承顾问侍天杯。--李適
! p2 K3 w+ L. b4 L! M6 i9 H衔恩献寿柏梁台, --苏颋 7 m: o/ Q* i/ n3 }, |/ j
黄缣青简奉康哉。--卢藏用 2 {9 P% ]& ^- K# Z& \6 o/ J
鲰生侍从忝王枚, --李乂
" _. z$ m. l% g, h* @$ s" f右掖司言实不才。--马怀素 - f4 d  v1 x5 S9 X2 w# {' x! l
宗伯秩礼天地开, --薛稷 # e: x5 L4 v, w$ ^, D" C# f
帝歌难续仰昭回。--宋之问 & v2 n$ F' l: r* T9 M1 I5 }9 W; ^% U
微臣捧日变寒灰, --陆景初 / x* d4 e5 |7 i+ @4 e
远惭班左愧游陪。--上官婕妤
% B% b& q! A7 T' O; v
3 f4 c  e3 g0 n- s' k2 {& s李治   / m3 X" @7 u. L. |( h0 n! D
+ r6 I, y8 z' G) {' N: A
太子纳妃太平公主出降
! f: o0 u2 t! c) q" l. J6 |, ?
, m6 X9 A1 |' @/ _# |龙楼光曙景,鲁馆启朝扉。
& X/ z" ^$ k: c/ Y) p# r: M艳日浓妆影,低星降婺辉。- }$ t  ]5 F0 W1 j
玉庭浮瑞色,银榜藻祥徽。
- B$ m' j  `$ D$ |: {! F云转花萦盖,霞飘叶缀旂。4 N$ ?* e1 i  o  l, A
雕轩回翠陌,宝驾归丹殿。, J1 t' ]. S' X% J" @) E. i
鸣珠佩晓衣,镂璧轮开扇。
) n4 {+ K1 `* Y, r5 Y华冠列绮筵,兰醑申芳宴。
0 C2 m( G- D% l" m& O5 j环阶凤乐陈,玳席珍羞荐。
, i3 }+ `; I) f( L. m5 _; r蝶舞袖香新,歌分落素尘。
/ Y2 v3 F6 d) Q% j, P! Y欢凝欢懿戚,庆叶庆初姻。
$ a1 n5 H; J, l暑阑炎气息,凉早吹疏频。
! c1 M$ L8 k7 Z, Q方期六合泰,共赏万年春。' T5 F$ ]" V, t" n8 ]' z
1 s  b, s" p& Q! J" u& y' ~
李显   
  x( b& y0 R  Y3 h8 v3 r( o8 N7 U; ~, N
登骊山高顶寓目! s$ r& W5 I) i: C% D/ ^+ `- Q
0 c' i, @% K1 ?' A2 U
四郊秦汉国,八水帝王都。# O: x. u9 T/ o9 \
阊阖雄里閈,城阙壮规模。
; ^" M! d5 T: U8 D贯渭称天邑,含岐实奥区。* [+ K' Y2 t$ u7 w0 R% z  I
金门披玉馆,因此识皇图。* ]6 ?$ R# q0 |4 I" L

: d/ c: E$ s* v1 a; Z李治   ( j" B6 C+ B$ U8 E! g  H* [( u
) ?2 A- P  `3 T7 ]0 e7 N1 \" b3 d
守岁1 e% {2 O) a; m: ]- W+ ~

$ s5 ~) R9 t. B+ ^1 \今宵冬律尽,来朝丽景新。4 d  ~. v6 B4 n* `) X+ O9 a, I% X+ Z) @
花馀凝地雪,条含暖吹分。+ o2 T. Q# |$ m- D+ {. F1 w9 C7 {# j0 A
绶吐芽犹嫩,冰□已镂津。+ m- Q8 j& j2 c$ d) s9 {
薄红梅色冷,浅绿柳轻春。9 I, i3 {1 W) X& M" Y% Z
送迎交两节,暄寒变一辰。$ A5 N7 l0 J% c+ A8 y; B6 l- P

" F6 c0 @! x% f/ C李显   + k( S: [2 M6 }+ S

5 h! ]- ]' `/ o/ w景龙四年正月五日移仗蓬莱宫御大明殿会吐…柏梁体联句
; P5 w  x' l4 X' C2 r( v# R2 n: H; N$ n5 r3 H4 |3 }* v( B$ l
大明御宇临万方, --李显 % n% ^8 L6 ]+ D3 ^  @+ t  @; n
顾惭内政翊陶唐。--皇后 # p1 U% O5 A; _
鸾鸣凤舞向平阳, --长宁公主 - g3 P. r. Y  Q6 {- S
秦楼鲁馆沐恩光。--安乐公主 4 \* x+ ?( Z% J
无心为子辄求郎, --太平公主
7 }$ A7 z; D8 P2 d. p6 S$ _' B雄才七步谢陈王。--温王重茂
8 ^: Q! H  ]5 [+ y% J7 r6 H$ F当熊让辇愧前芳, --上官昭容 ; Q2 o8 b. J1 X: a3 P
再司铨筦恩可忘。--崔湜
9 E7 }8 ]5 \( c/ d& m文江学海思济航, --郑愔 1 {$ T( F( v6 |  `
万邦考绩臣所详。--武平一 6 y* S7 u6 S. m  x
著作不休出中肠, --阎朝隐
8 N& c: J1 l% B0 S4 j权豪屏迹肃严霜。--窦从一
' b3 X$ }" z2 n铸鼎开岳造明堂, --宗晋卿
8 L. J1 n0 f2 ~9 Q6 v# e, D玉醴由来献寿觞。--明悉猎
5 K  t. c0 m& J+ _# t3 j/ Z7 w+ ~0 v6 f" u5 J8 P3 A0 v
李显   
9 _% s3 N5 z, m. w  J& [/ h1 W3 V0 o# a( y0 y# z( f7 q! R
幸秦始皇陵! {3 N: x& o4 Y( C# [8 y
9 y% W& H" r, B: G9 d& Z, n0 ]
眷言君失德,骊邑想秦馀。7 B: L2 f" |8 t" q6 P
政烦方改篆,愚俗乃焚书。
' d3 Y$ F) I& v' E1 F! V阿房久已灭,阁道遂成墟。, L" a" [# d; j9 e5 v' T1 ]
欲厌东南气,翻伤掩鲍车。
. @' O) |3 q) H4 _; Y% U( S7 O5 u& c
5 t; T$ z% Y0 U7 d3 i. v, {  d9 s李显   # f3 I9 [0 A, t+ x% Z
8 z: X$ V$ i/ M: g* \
石淙(太子时作)
- @1 N: b6 S# Y. n6 |" e9 w7 ~) ~3 P1 J2 N
三阳本是标灵纪,二室由来独擅名。
' o$ _7 L( C, S8 ~! N霞衣霞锦千般状,云峰云岫百重生。; e- {- Y1 S0 J6 z4 r6 J/ m
水炫珠光遇泉客,岩悬石镜厌山精。* {4 c0 c8 N% D' ?$ ^; x& `" I
永愿乾坤符睿算,长居膝下属欢情。4 u, ~* l! i3 z# ?2 H% H
5 Z" d& K/ U! T. ?0 n
李治   ' D6 J/ s& O7 z! t9 Z5 J9 j& v" O

3 m; l4 R$ j) x) l5 `咸亨殿宴近臣诸亲柏梁体2 j$ l7 ?5 e% y* v# ^& Y# u
) X) [' o7 \  k4 p, ^0 Q
屏欲除奢政返淳。5 ]! f9 {' U) [
(霍王以下和句亡) # t# c; n. o' X% [" d0 j
6 b% y. V0 J4 t, n3 }! n% W5 b. `
李旦   
9 Q4 n( U2 A" O  g) u" i; w& K: m0 S4 Z8 F! q( }! A1 h/ [# D
石淙(相王时作)$ d+ i5 W- G) b' @# s$ _$ \$ O" L
' j8 {1 N0 X* y/ R
奇峰嶾嶙箕山北,秀崿岧峣嵩镇南。
4 W& O" `1 s) p. r- v地首地肺何曾拟,天目天台倍觉惭。
* b6 J6 Z6 a: B! I" H0 L  O6 `: R3 W树影蒙茏鄣叠岫,波深汹涌落悬潭。6 z- ^" f- D8 V2 H2 N% q
□愿紫宸居得一,永欣丹扆御通三。
5 t6 M5 x* l* [2 b. i2 ^8 j' A
) x3 N1 ?8 l5 o' o7 }3 k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则